banner-trang-chu

Thuê xe du lịch M.A.Y giảm giá 10%

Chung tay mua dịch nCoV – 19. Giảm giá 10% cho toàn bộ khách hàng đặt thuê xe của chúng tôi

CHO THUÊ XE 4 chỗ

Nội thành: 3.000.000 đ/ ngày

Đi tỉnh:

Nội thành: 3.000.000 đ/ ngày

Đi tỉnh:

Nội thành: 3.000.000 đ/ ngày

Đi tỉnh:

Nội thành: 3.000.000 đ/ ngày

Đi tỉnh:

CHO THUÊ XE 7 chỗ

Nội thành: 1.400.000 đ/ ngày

Đi tỉnh:

Nội thành: 1.400.000 đ/ ngày

Đi tỉnh:

Nội thành: 1.100.000 đ/ ngày

Đi tỉnh:

Nội thành: 1.400.000 đ/ ngày

Đi tỉnh:

CHO THUÊ XE 16 chỗ

Nội thành: 1.700.000 đ/ ngày

Đi tỉnh: 1.000.000 đ/ ngày

Nội thành: 1.600.000 đ/ ngày

Đi tỉnh: 1.000.000 đ/ ngày

Nội thành: 1.600.000 đ/ ngày

Đi tỉnh: 1.000.000 đ/ ngày

Nội thành: 1.200.000 đ/ ngày

Đi tỉnh: 1.000.000 đ/ ngày

CHO THUÊ XE 29 chỗ

Nội thành: 1.800.000 đ/ ngày

Đi tỉnh:

Nội thành: 1.800.000 đ/ ngày

Đi tỉnh:

Nội thành: 1.800.000 đ/ ngày

Đi tỉnh:

Nội thành: 1.800.000 đ/ ngày

Đi tỉnh:

CHO THUÊ XE 35-45 chỗ

Nội thành: 1.700.000 đ/ ngày

Đi tỉnh:

Nội thành: 2.000.000 đ/ ngày

Đi tỉnh:

Nội thành: 2.000.000 đ/ ngày

Đi tỉnh:

Nội thành: 2.000.000 đ/ ngày

Đi tỉnh:

CHO THUÊ XE cưới hỏi

Nội thành: 900.000 đ/ ngày

Đi tỉnh:

Nội thành: 1.400.000 đ/ ngày

Đi tỉnh:

Nội thành: 2.200.000 đ/ ngày

Đi tỉnh:

Nội thành: 1.400.000 đ/ ngày

Đi tỉnh: